Podmínky pro užívání a údržbu

 

Dodržení následujících Podmínek pro užívání a údržbu je nezbytnou podmínkou pro uplatnění záruky kupujícím.

 

1. Udržujte schodiště v prostoru s přiměřenou a stálou teplotou i mírou vlhkosti. Již při montáži je nutné dodržet podmínku, aby v prostorách, do nichž se schodiště montuje, byla vlhkost v rozmezí 40 – 50 %. Pokud je vlhkost nižší, je prostředí nevhodné z lékařského hlediska a nadměrného vysoušení výrobku, pokud je vyšší, hrozí nebezpečí prohýbání nebo deformace. Proto je nezbytně nutné montovat schodiště do vyschlých prostor bez nadměrné vlhkosti. Stejně nezbytné je i dodržení relativně stabilní teploty. Při umístění schodiště v prostorách s extrémně rozdílnými teplotami může totiž dojít k prohnutí nebo zkroucení vlivem rozdílných fyzikálních vlastností použitých přírodních materiálů, a to i přes kvalitní povrchovou úpravu. Při nedodržení těchto podmínek tudíž prodávající nenese odpovědnost za jakékoliv poškození výrobku. 

 

2. Výrobek nijak mechanicky neupravujte. V případě mechanické úpravy výrobku (zejména pokud není provedena kvalifikovanými techniky) ztrácíte nárok na reklamaci výrobku v případě jakýchkoliv vad.

 

3. K údržbě a odstraňování nečistot používejte pouze navlhčené textilie a přípravky určené k ošetřování dřevěných povrchů. V žádném případě nepoužívejte agresivní čisticí prostředky, práškové prostředky, prostředky na bázi chlóru, nebo drátěnky, kartáče a ostré nástroje. Po navlhčení povrch schodiště důkladně vysušte. POZOR: Vstupování na vlhké schody a také nevhodné udržování schodů (zejména pak jakékoliv pastování a podobně), může vést k uklouznutí, pádu a způsobení úrazu.

 

4. Vyvarujete se styku povrchu schodiště s ostrými předměty, které mohou poškodit povrchovou úpravu výrobku, a také nedovolte, aby došlo k nárazům jiných (zejména těžkých) předmětů na schody. V opačném případě hrozí mechanické poškození výrobku, za které výrobce nenese odpovědnost.

 

5. Schodiště nezatěžujte předměty o hmotnosti vyšší, než je zátěž doporučovaná výrobcem (a to ani krátkodobě). V případě překročení doporučené zátěže schodiště prodávající nenese zodpovědnost za případné poškození výrobku.

 

6. Schodiště využívejte k běžnému výstupu a v rámci své bezpečnosti se vždy přidržujte zábradlí. Při využívání schodiště dětmi mějte děti pod dohledem. POZOR: Přelézání či podlézání zábradlí může vést k pádu a způsobení zranění osoby.

 

7. Při realizaci montáže schodiště svépomocí provádějte montáž vždy dle montážního návodu, používejte výhradně doporučené prostředky a při montáži i rozbalování zboží postupujte šetrně. V případech, kdy kupující provádí montáž zboží svépomocí, nikoliv prostřednictvím služeb prodávajícího, nese kupující za montáž plnou odpovědnost. Prodávající nese odpovědnost pouze za zboží, a to pouze při dodržení těchto Podmínek pro užívání a údržbu.

 

 

 

                                                Na schodiště z tvrdého materiálu dáváme 5 let záruku