Všeobecné obchodní podmínky

 

Goldberger schody

Alexandra Seifrtová

Slavice 13

35002 Cheb

IČ: 64199762

DIČ : CZ6755020591

bankovní spojení : 0817138389/0800

 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) Firma ,Goldberger schody, se sídlem Slavice 13,350 02 Cheb, identifikační číslo:64199762 (dále jen „prodávající“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy či smlouvy o dílo (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“).

1.2. Ustanovení odlišná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odlišná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek. Práva a povinnosti smluvních stran, které nejsou upraveny výslovně kupní smlouvou nebo těmito obchodními podmínkami, se řídí českými vnitrostátními právními předpisy.

1.3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Veškeré překlady do cizích jazyků jsou pouze orientační a v případě nesouladu mezi českým zněním a překladem má přednost znění v českém jazyce.

1.4. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

1.5. Kupující učiněním objednávky a akceptací obchodních podmínek potvrzuje, že se seznámil s jejich zněním v českém jazyce a že s nimi souhlasí.

 

2. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

2.1. Nabídky prodávajícího v katalozích, prospektech a jiných tiskovinách, na internetu, v inzerci apod. představují nezávaznou informací o nabízeném sortimentu zboží. Prodávající si vyhrazuje právo opravy tiskových chyb a změny nabídky a to bez jakékoli odpovědnosti na jeho straně. Váha, rozměry, kapacita, výkony, vyobrazení a ostatní údaje obsažené v těchto nabídkách jsou orientačními údaji, které se mohou lišit od skutečnosti v rozsahu, který nemá vliv na funkčnost zboží k obvyklému účelu.

2.2. Objednávku (návrh na uzavření kupní smlouvy) může kupující učinit telefonicky, písemně, faxem, elektronicky nebo jinou formu, kterou prodávající uvádí jako možnou v aktuálních nabídkách, dle specifikace zboží v nabídce.

2.3. Při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě své osobní údaje a je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností vyplývajících z kupní smlouvy, a dále pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

2.4. Prodávající podle své volby může vyjádřit souhlas s objednávkou (přijetí návrhu) potvrzením objednávky, nebo odesláním zboží či jiným obdobným úkonem bez vyrozumění kupujícího. Prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek).

 

3. TVORBA CEN

3.1. Není-li výslovně uvedeno jinak, platí, že ceny zboží nabízeného prodávajícím jsou uváděny bez daně z přidané hodnoty a nezahrnují dopravu a balné.

3.2. Při objednání prostřednictvím internetu platí cena uváděná v okamžik objednání. Při objednání dle katalogu, letáku nebo inzerátu (dále jen „katalog“) platí cena zde uváděná, a to do vydání nového katalogu nebo do uplynutí doby platnosti dle textu katalogu; poté platí cena dle aktuální nabídky na internetu. Při telefonickém objednání platí cena sdělená operátorem. V pochybnostech se použije cena dle aktuální nabídky na internetu.

3.3. Prodávající si vyhrazuje právo jednostranné úpravy cen v případě nárůstu nákladů vzniklých v důsledku skutečností mimo jeho kontrolu, které se objevily v období po uveřejnění nabídky (zvýšení daní, změna měnového kursu, výrazné změny dodavatelských podmínek u výrobců a ostatních dodavatelů zboží apod.), a to prostřednictvím zveřejnění sdělení na internetu, a pokud již došlo k uzavření kupní smlouvy, pak na základě jednostranného písemného oznámení kupujícímu. V případě, že kupující se zvýšením ceny nesouhlasí, je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.

 

4. PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1. Kupující se zavazuje uhradit zálohu ve výši 50% celkové ceny díla včetně DPH, a to v termínu do tří dnů od podepsání kupní smlouvy, převodem na účet prodávajícího. Zbývající část ceny je kupujícím uhrazena hotově při předání díla. Předání díla je vždy stvrzeno písemným protokolem. Při volbě přepravy dopravcem, kdy není dílo předáno přímo prodávajícím, je kupující povinen uhradit zbylou část ceny dopravci. V případě prodlení se zaplacením zálohy nebo zbývající části ceny díla je prodávající oprávněn požadovat po kupujícím 100,- Kč za každý den prodlení. Pokud nedojde k zaplacení díla při předání, má zhotovitel nárok dílo nepředat. V tomto případě je zhotovitel oprávněn požadovat po objednavateli 100,- za každý den prodlení.

4.2. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží okamžikem úplného zaplacení kupní ceny nebo okamžikem dodání díla (schodiště), a to tím okamžikem, který nastane později. Dokud je zboží ve vlastnictví prodávajícího, prodávající se může v důsledku nesplnění povinností kupujícího znovu chopit držby zboží.

4.3. Záloha placená kupujícím na kupní cenu zboží dodávaného na zakázku je nevratná. Kupující má právo na vrácení zálohy za provedení díla pouze v případě, že dojde k odstoupení od kupní smlouvy ze strany prodávajícího, a to ve lhůtě maximálně patnácti dnů od odstoupení. V případě, že od kupní smlouvy odstoupí kupující, zavazuje se prodávajícímu uhradit smluvní pokutu ve výši 10 % z ceny díla. Kupující dále uhradí prodávajícímu prokázané náklady na práci a materiál, které vznikly ke dni odstoupení od kupní smlouvy.

4.4. Kupující je povinen uhradit prodávajícímu veškeré náklady a výdaje, které mu vzniknou v důsledku jakéhokoli porušení platebních nebo jiných povinností kupujícím, včetně (avšak bez omezení) nákladů právního zastoupení za účelem vymáhání neuhrazených plateb.

4.5. V případě vrácení zboží prodávajícímu je prodávající oprávněn vázat vrácení kupní ceny na schválení daňového dobropisu kupujícím.

  

5. DODÁNÍ ZBOŽÍ A PŘEPRAVA

5.1. Způsob doručení zboží určuje prodávající. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

5.2. Dodání zboží je uskutečněno jeho odesláním kupujícímu prostřednictvím přepravní služby TopTrans, tj. je uskutečněno v okamžiku předání dopravci k přepravě pro kupujícího (okamžik dodání), nebo je uskutečněno doručením a montáží díla prodávajícím, tj. předáním díla. Předání díla je vždy stvrzeno písemným protokolem.  V případě, kdy realizuje prodávající podle své volby přepravu zboží na svůj náklad, je dodání uskutečněno v okamžiku, kdy je kupujícímu umožněno nakládat se zbožím v dohodnutém místě určení.

5.3. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že obal zásilky obsahující zboží byl neporušen. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Pokud se v takovémto případě přesto rozhodne pro převzetí, je kupující povinen za přítomnosti dopravce vyhotovit fotodokumentaci škody a sepsat škodný protokol.

5.4. Dobu dodání určuje prodávající. Je-li v kupní smlouvě uvedena konkrétní lhůta k převzetí, je dodání uskutečněno nejpozději poslední den dohodnuté lhůty, nepřevezme-li si kupující zboží dříve. V případě nedodržení termínu zhotovení a předání díla zaplatí prodávající smluvní pokutu ve výši 100,- Kč za každý den prodlení. Doba dodání uváděná v nabídce je pouze orientační a prodávající není odpovědný za škody vzniklé z důvodu zpoždění dodání oproti předpokládané době dodání. 

5.5. Nebezpečí škody na zboží a s tím související veškerá odpovědnost vůči třetím osobám přechází na kupujícího v okamžiku dodání.

5.6. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo sjednáno v kupní smlouvě, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

 

6. ZÁRUKA

6.1. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad, tzn. má jakost a užitné vlastnosti kupní smlouvou požadované, prodávajícím popisované, nebo na základě jím prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

6.2. Prodávající poskytuje kupujícímu záruku, která se vztahuje na vady, které brání užívání věci k obvyklému účelu, existující ke dni dodání zboží, nebo na vady, které se vyskytnou v záruční době. Záruční doba činí 24 měsíců ode dne dodání zboží. V případě výměny nebo opravy zboží v důsledku uplatnění záruky se průběh trvání původní záruční doby nepřerušuje, prodlužuje se však o dobu opravy (výměny) zboží.

6.3. Kupující je povinen prohlédnout si zboží při převzetí a případně bez zbytečného odkladu informovat prodejce o vadách zboží. V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou, má kupující právo na bezplatné a bezodkladné uvedení věci do stavu odpovídajícího kupní smlouvě. Pokud budou v době předání na díle viditelné vady, k předání a převzetí díla dojde až po jejich odstranění. Náklady na odstranění vad nese prodávající, smluvní pokuta ve výši 100,- Kč za každý den prodlení se účtuje jako by dílo nebylo zhotoveno. Není-li odstranění vad možné, může kupující požadovat přiměřenou slevu nebo od kupní smlouvy odstoupit a zboží vrátit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Jakékoli zboží vrácené prodejci, které nelze opravit, přechází do vlastnictví prodejce. Prodávající není odpovědný za ušlý zisk kupujícího, jakož ani za jiné nepřímé škody v důsledku vad zboží.

6.4. Pokud kupující v průběhu záruční doby objeví na díle závažné vady narušující vzhled i technický stav díla a oznámení o těchto vadách písemně (včetně jejich fotografické dokumentace) zašle zhotoviteli, zavazuje se zhotovitel vady do 15 dnů od doručení oznámení na vlastní náklady odstranit. Neinformuje-li kupující prodejce o vadě zboží do 2 týdnů ode dne, kdy se taková vada stala zjevnou, pozbývá právo na uplatnění práv z vad. Pokud kupující v záruční době nalezne na zboží jakékoliv vady, je povinen neprodleně přestat zboží užívat. Prodávající neodpovídá za vady - nebo za zhoršení existujících vad - vzniklé v důsledku porušení těchto povinností.

6.5. Záruka se nevztahuje na: vady zboží, které nebylo kupujícím správně nainstalováno, uskladněno nebo použito (nesprávným použitím se rozumí zejména porušení návodu k použití a použití v podmínkách s nevyhovujícími vlastnostmi pro používání daného typu zboží – konkrétně zejména použití v prostředí s vysokou vlhkostí, nebo extrémními výkyvy teplot). V případech, kdy kupující provádí montáž zboží svépomocí, nikoliv prostřednictvím služeb prodávajícího, nese za montáž plnou odpovědnost. Dále se záruka nevztahuje na zboží, jehož údržba nebyla provedena kvalifikovanými techniky, zboží, které bylo pozměněno nebo poškozeno jakýmkoli jednáním kupujícího nebo třetích osob mimo kontrolu prodávajícího.

6.6. V případě zjištění neoprávněného uplatnění práv z vad je kupující povinen uhradit veškeré náklady, které prodávajícímu v důsledku neoprávněné reklamace vznikly dle aktuálního ceníku servisních zásahů prodávajícího.

6.7. V případě služeb prodávající zaručuje, že tyto služby budou poskytnuty při vynaložení odborných schopností a péče.

 

7. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY 

7.1. Účastníci kupní smlouvy si ponechávají možnost odstoupení od smlouvy. V případě, že od kupní smlouvy odstoupí kupující, zaplatí prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 10 % z ceny díla. Kupující dále uhradí prodávajícímu prokázané náklady na práci a materiál, které vznikly ke dni odstoupení od kupní smlouvy. V případě, že od kupní smlouvy odstoupí prodávající, je povinen vrátit objednateli zálohu za provedení díla, a to do 15 dnů od odstoupení.

7.2. Od kupní smlouvy není možné odstoupit po okamžiku dodání díla. Po okamžiku dodání je možné ze strany kupujícího pouze nárokovat oprávněnou reklamaci na základě fotodokumentace vad zboží.

 

8. POSTOUPENÍ

8.1. Kupující není oprávněn postoupit jakákoli práva a pohledávky vyplývající z kupní smlouvy na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu prodávajícího. 

 

9. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

9.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají své účinnosti dne 1.4. 2013